Školka: Zápis

Zápis dětí do Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 

na školní rok 2021/2022 je ukončen.

 

Zápis probíhal bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole v termínu dle školského zákona 

od 2. května do 16. května 2021.

 

 

 

Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022

 

 

  

 

 

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

se bude konat ve středu 16.06.2021 od 16.00 hod. v 1.pavilonu v přízemí ve třídě Andulek.


Z hygienických důvodů prosíme, aby se dostavil pouze jeden zákonný zástupce.
Schůzka se uskuteční bez dětí.

 

Všichni návštěvníci vnitřích prostor školy jsou povinni dodržovat hygienická opatření - použití respirátoru a desinfekce rukou.


Děkujeme

 

O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodla škola, kterou zastupuje ředitelka, ve správním řízení. V souladu s §67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o správním řádu je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. bude přijetí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě - na dveřích ředitelny, vitríně MŠ a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Seznam přijatých dětí byl vyvěšen 26.5.2021.

 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě vydáváno, ani doručováno, lze telefonicky požádat o jeho vydání ředitelku školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout v ředitelně školy ve čtvrtek 27. května od 8.30 - 10.00 hod., 13.00 - 16.00 hod. a v pátek 28. května od 8.30 - 12.00 hod. 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána v písemné podobě doporučeně s doručenkou. Prosíme vyzvednout na poště co nejdříve. Děkujeme.

 

Pokud by vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol a o naši mateřskou školu nebudete mít zájem, prosíme, obratem se písemně odhlaste na adrese: reditelka@msbojasova.cz - viz.příloha Dohoda o vzdání se místa před nástupem do MŠ . Tiskopis prosíme zaslat nejpozději do 6. června 2021. 

 

 

Přijetí dítěte do mateřské školy ukládá zákonnému zástupci dle § 35 zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/ povinnost od 1.9. 2021 hradit školné a stravné ve stanovené výši. Dále pak je povinností dítě řádně z docházky omlouvat.

 

 

Bc. Věra Klímová, ředitelka školy