Školka: Zápis

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, BOJASOVA 1

na školní rok 2020/2021 je ukončen.

 

 

 

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021 jsou přílohou této stránky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněním seznamu se dle novelizovaného znění § 183 ŠZ považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Seznam musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů.

 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Přijetí dítěte do mateřské školy ukládá zákonnému zástupci dle § 35 zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/ povinnost od 1.9. 2020 hradit školné a stravné ve stanovené výši. Dále pak je povinností dítě řádně z docházky omlouvat.

 

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně s dodejkou nebo datovou schránkou.  Prosíme o včasné vyzvednutí!  Děkuji.

 

Pokud nemáte o umístění Vašeho dítěte v naši MŠ zájem, neprodleně tuto skutečnost nahlaste ředitelce školy. Bude s vámi sepsáno řádné ukončení přijetí Vašeho dítěte. 

 

O uvolněném místě bude informován zákonný zástupce dítěte, které skončilo první pod čarou a místo mu bude nabídnuto.

 

 

Vyvěšeno dne: 27.05. 2020                                                                  

 


O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol.


 

Bc. Věra Klímová, ředitelka školy

 

 

V současné době je kapacita mateřské školy naplněna.