Školka: Zápis

Vážení rodiče,

Den otevřených dveří se konal ve středu 10.dubna 2024.

Zápis dětí do Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 na školní rok 2024/2025 proběhl ve  dnech 6. a 7.května 2024. Byl jednotný pro české děti, ukrajinské uprchlíky a další cizince.

Kapacita mateřské školy je na školní 2024/2025 naplněna.

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve středu 05.06.2024 od 16.00 hod.ve  třídě Andulky, 1.pavilon - přízemí. Prosíme, aby se dostavil pouze jeden zákonný zástupce a bez dětí. Děkujeme

 

 

 

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. Ve smyslu §36 a §38 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení byla účastníku řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín pro doplnění podkladů, možnost vyjádřit se a nahlédnout do spisu byl ve středu 15.05.2024 u ředitelky školy.

O přijetí/nepřijetí dítěte rozhoduje škola, kterou zastupuje ředitelka, ve správním řízení. V souladu s §67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o správním řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. bude přijetí dítěte oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě – webové stránky MŠ, vitríně a na dveřích ředitelny. Seznam bude zveřejněn 21.05.2024 nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly.

Přijatým dětem nebude „Rozhodnutí o přijetí“ v písemné podobě vydáváno, ani doručováno, lze požádat o jeho vydání ředitelku školy v úředních hodinách.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání“ se nebudou vydávat. Budou zaslána v písemné podobě přes datové schránky nebo doporučeně s doručenkou. Prosíme vyzvednout na poště co nejdříve. Děkujeme.

Pokud by vaše dítě bylo přijato více mateřských škol, prosíme, obratem odhlaste u příslušné ředitelky školy, do které nemáte zájem nastoupit a to písemnou formou – Dohoda o ukončení docházky před nástupem do MŠ.

V případě neodhlášení dítěte je nutno za přijaté dítě od 1.9.2024 hradit školné.

 

V Praze dne: 21.05.2024                                           Bc. Věra Klímová v.r. - ředitelka MŠ

                                                                                                               

 

O přijetí dítěte rozhodují stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - viz.příloha.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol.

 

                                                                                        Bc. Věra Klímová - ředitelka školy