Školka: Zápis

Zápis dětí do Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 

na školní rok 2021/2022

 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května do 16. května 2021.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií - viz.příloha a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2021 předškolní vzdělávání povinné.
 

 

Podání žádosti je možné:

 

  • do datové schránky Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1: 63cyi79     
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: reditelka@msbojasova.cz  (nelze jen poslat prostý email!!!),
  • poštou na adresu: Mateřská škola, Praha 8, Bojasova1, Bojasova 1/1242, 182 00 Praha 82 - Kobylisy, přičemž rozhodující je datum podání na poštu
  • osobní podání: vložením do hnědé poštovní schránky u vchodu do MŠ od koupaliště

 

Žádost, prosím označte  "Zápis 2021/2022".

Žadatel informuje ředitelku školy o odevzdání dokumentů e-mailem na adresu:reditelka@msbojasova.cz, ta potvrdí přijetí dokladů a v odpovědi na e-mail přidělí registrační číslo.

 

 

Tiskopisy, které žadatel nebo zákonný zástupce musí doložit - viz.přílohy:

  • Originál Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1, vyplněnou a podepsanou zákonnými zástupci
  • Originál Evidenčního listu dítěte - vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný zákonnými zástupci
  • Kopie rodného listu dítěte 
  • U cizinců – kopie rodného listu dítěte  nebo platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů 

 

Originály tiskopisů Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 žadatel zašle řádně a čitelně vyplněné a podepsané od obou zákonných zástupců dítěte.
 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - viz.příloha.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

 

Výsledky zápisu (seznam registračních čísel přijatých dětí) budou zveřejněny na webových stránkách školy, ve vitríně MŠ a na dveřích ředitelny školy po dobu 15 dnů.

 

Přijetí dítěte do mateřské školy ukládá zákonnému zástupci dle § 35 zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/ povinnost od 1.9. 2021 hradit školné a stravné ve stanovené výši. Dále pak je povinností dítě řádně z docházky omlouvat.

 

 

 

 

 

Bc. Věra Klímová, ředitelka školy