Školka: Naše cíle

NAŠE CÍLE:

 

Motto:

Vychovávat dítě

znamená učit je,

jak se obejde bez nás.

E. Legouvé 

 

Stěžejním cílem našeho programu je, aby se děti již od MŠ naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, v podpoře zdraví a v prevenci nemocí a k praktickým dovednostem chránícím zdraví. Uvědomujeme si, že zdraví je pro každého z nás prioritou.  Tento cíl se týká nejen dětí, ale také našich zaměstnanců a rodičů. Snažíme se, aby se zdraví každého jedince kvalitně rozvíjelo především prostřednictvím osobních vztahů v nejbližším sociálním okolí -  a tím je rodina a mateřská škola. Zde bychom chtěli prožívat stav pohody, dobré nálady, pocit svobody a tvořivosti. Rádi bychom vybavili děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samostatných základech, na kterých budou moci následně stavět a dále budovat, ovládat dovednosti komunikace a spolupráce, aktivně se podílet na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. Chceme děti naučit, jak řešit problémy a naučit je odpovědnosti za své chování a za způsob svého života.

 

Naše MŠ vychází z této filozofie a klade důraz na individuální potřeby dítěte. Snažíme se vytvořit takové podmínky, které umožňují uspokojit všechny okruhy přirozených potřeb:

 

Potřeby podle A. MASLOWA

  • potřebu seberealizace
  • potřebu uznání
  • potřebu sounáležitosti
  • potřebu bezpečí
  • fyziologické potřeby

 

Uvědomujeme si, že učitelka MŠ je hned po matce první autoritou, se kterou se dítě setkává a s níž komunikuje mimo rodinu. Smyslem komunikace nejen s dítětem, ale i s rodiči, je něco sdělit, vzájemně se dorozumět, přenášet a vyměňovat si myšlenky, postoje, cíle, hodnoty a emoce. Cílem rozvoje komunikace a spolupráce v MŠ je rozvíjení řeči, dialogu, schopnosti porozumět, a dorozumět se. Umět se vyrovnávat s případným neúspěchem v navazování vztahů, zklamání nad nečekaným jednáním kamaráda nebo dospělého, navrhovat řešení konfliktů i vzniklých situací. Komunikaci s dětmi nejvíce využíváme při kooperativních hrách a komunitním kruhu dle určených pravidel.

(P1020111.JPG)