Organizační pokyny pro nástup dětí do MŠ od 01.09.2021


 

 

 

 

 

Organizační pokyny pro nástup dětí do MŠ od 01.09.2021

 

1.Do prostoru školy i školní zahrady nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest, průjmy dále infekční opary.

Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty!

 

2. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží před nástupem dítěte potvrzením od lékaře.

 

3. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba vstupuje do vnitřních prostor mateřské školy s přikrytými ústy - respirátorem, dezinfikuje si ruce, dodržuje doporučené sociální rozestupy (2m), minimalizuje shromažďování s jinými osobami, jak před školou, tak v budově (šatny, chodby, školní zahrady). Proto doporučujeme omezit doprovod dítěte na jednu osobu.

 

4. Každý den při vstupu do budovy dítě prochází ranním filtrem, zda nevykazuje příznaky respiračního onemocnění a popř. měřením teploty.

 

5. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba předává učitelce dítě a informuje o jeho zdravotním stavu, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního nemocnění a cítí se zdrávo. Dále nevstupuje do prostoru třídy. 

 

6. Dítě si ihned, po příchodu do třídy, jde řádně umýt ruce teplou vodou a tekutým mýdlem. Ústní hygiena je zrušena. Děti budou vedeny k dodržování zvýšené osobní hygieně.

 

7. Děti nesmí do prostoru MŠ nosit z domova žádné hračky, pití ani jídlo.

 

8. V kapsáři v šatně bude mít dítě uloženy pouze věci na převlečení a náhradní oblečení. V přihrádce budou v mikrotenovém sáčku uloženy, pro případ potřeby, 2 roušky řádně vyprané a vyžehlené.

 

9. Pokud se v průběhu pobytu v MŠ u dítěte projeví příznaky infekčního virového onemocnění COVID - 19, bude izolováno, zákonný zástupce bude ihned kontaktován a je povinen si v co nejkratší době dítě z MŠ vyzvednout a oznámit tuto skutečnost svému pediatrovi, který rozhodne o dalším postupu. Rodič informuje školu.

 

10. Zaměstnanci školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad, důkladné větrání, úklid a dezinfekci školy.

 

11. Organizační pokyny se mohou v průběhu období změnit podle aktuální hygienické, epidemiologické, organizační a personální situaci MŠ.

 

 

 

Děkujeme všem zúčastněným za odpovědný přístup, kterým ochráníte zdraví nás všech.

V Praze dne 27.08.2021

Bc. Věra Klímová, ředitelka školy