Školka: Klub rodičů

Kontakty na příslušné zástupce tříd:Předsedkyně výboru Klubu rodičů:

Jana Okapalová - jana.okapalova@seznam.cz  tel.č. 731 613 624

 

Hospodářka Klubu rodičů:

Petra Šárová - pepehracec@seznam.cz, tel.č. 725 053 883

 

Třída A

Andulky

Kateřina Husáková

720 758 506

kayathri@seznam.cz

Třída B

Berušky

Pavel Potoček
Renáta Franeková

606 708 784

franekova.renata@gmail.com

Třída C

Cecilky

Veronika Gráfová

739 431 715

verunka.n@centrum.cz

Třída D

Dráčci

Martina Kolafová

603 390 090

kolafova.martina@seznam.cz

Třída 1

Houbičky

Lenka Petráčková Žitková

776 329 681

bublina@gmail.com

Třída 2

Skřítci

Šárka Kašparová

702 899 641

kasparova81@gmail.com

Třída 3

Rybičky

Simona Polanská

608 075 218

simi.polanska@email.cz

Třída 4

Kouzelníci

Jana Okapalová

731 613 624

jana.okapalova@seznam.cz

 
 

Číslo bankovního účtu Klubu rodičů: 2800294130/2010

 

 

Jednací řád
 
Klubu přátel rodičů a dětí
Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 ,z.s.
 
1.    Úvod
 
1.1    Vznik Klubu
Klub přátel rodičů a dětí Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 (dále jen Klub), vznikl registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky dne 31. 3. 1998.
 
1.2    Účinnost Jednacího řádu
Tímto Jednacím řádem upravuje Klub způsob hospodaření Klubu v souladu se stanovami Klubu.
 
 
2.    Hospodaření a vedení účtů Klubu
 
2.1    Výbor Klubu pověřuje Hospodáře k hospodaření s penězi Klubu, účetnictvím a vedením evidence. Dále ho pověřuje zřizováním, rušením a manipulací s účty Klubu vedenými u bank.
 
2.2    Výbor Klubu pověřuje Předsedu zřizováním, rušením a manipulací s účty Klubu vedenými u bank.
 
 
3.    Pověření samostatně jednat za Výbor
 
3.1    Výbor Klubu pověřuje samostatně jednat za Výbor Klubu Předsedu nebo Hospodáře v následujících bodech:
 
3.2    Vznik  členství v Klubu
a)   Členství v Klubu  rodičů vzniká podpisem na „Přihlášku do Klubu“, která je součástí „Dotazníku rodičů“, který rodič vyplňuje při nástupu do školky.
b)   Po schválení výše příspěvků na Valné hromadě pro konkrétní rok  obdrží každý rodič písemně „Informace o platbě“ (včetně jména dítěte, výše příspěvku, variabilního symbolu, termínu splatnosti, čísla účtů Klubu a podpisu Předsedy Výboru).
 
3.3    Postup při nezaplacení členského příspěvku do termínu určeného Valnou hromadou (popřípadě, u nových dětí přijatých během školního roku, do 3 týdnů od obdržení písemné informace o platbě) rodičem - členem Klubu
a)   Ústní upozornění paní učitelky ve třídě
b)   „Písemná výzva k zaplacení - první upomínka“ obsahující upozornění, že  nedojde- li k uhrazení příspěvku do určitého termínu, bude následovat vyloučení dítěte ze všech akcí Klubu
VYLOUČENÍ DÍTĚTE ZE VŠECH AKCÍ KLUBU
c)   Mail nebo dopis Předsedy výboru s výzvou k zaplacení (podle individuálního posouzení  telefonický kontakt, splátkový kalendář)
d)   Otevřený dopis rodičům vyvěšený na dveřích jednotlivých tříd
e)   „Písemná výzva k zaplacení -  druhá upomínka“ obsahující upozornění, že  nedojde- li k uhrazení příspěvku do určitého termínu, bude následovat vyloučení z Klubu
f)    Vyloučení z Klubu - Stanovy, paragraf 4, bod 1c.
 
3.4    Splátkový kalendář
V odůvodněných případech na základě doporučení ředitelky mateřské školy lze domluvit splátkový kalendář.
 
3.5    Výjimka ze sociálních důvodů o prominutí části příspěvku
V odůvodněných výjimečných případech na základě doporučení ředitelky mateřské školy lze udělit výjimku ze sociálních důvodů o prominutí části příspěvku. Pouze v případě při dobré spolupráci rodičů, dodržení dohodnutého splátkového kalendáře a splacení alespoň části příspěvku.
 
3.6    Postup při odchodu dítěte ze školky během školního roku
Stanovy, paragraf 4, bod 2 - Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků či jiných darů.
 
3.7    Postup při nástupu dítěte do školky během školního roku
Při nástupu kdykoliv během prvního pololetí je výše členského příspěvku  v plné výši.
Při nástupu kdykoliv během druhého pololetí je výše členského příspěvku  v poloviční výši.
 
 
4.    Platnost a účinnost Jednacího řádu
 
4.1    Tento Jednací řád je platný a účinný dnem jeho schválení Výborem Klubu.
 
4.2    Tento Jednací řád může být měněn pouze se souhlasem Výboru Klubu.
 
 
V Praze dne 15. června 2011
 
 
 
 
............................................        ....................................................
Jana Kroftová                                                   Kateřina Vlčková
Předseda Výboru Klubu                                     člen Výboru Klubu
 
 
...........................................        .....................................................
Sylva Frühaufová                                              Barbora Kuklišová
Hospodářka Výboru Klubu                                  člen Výboru Klubu
 
 
...........................................        .....................................................
Lenka Eckertová                                              Kateřina Kurfürstová
člen Výboru Klubu                                             člen Výboru Klubu
 
 
STANOVY
 
Klubu přátel, rodičů a dětí
Mateřské školy – Praha 8, Bojasova 1, z.s.
 
 
I. Základní ustanovení
§1
 
1.   Název: Klub přátel, rodičů a dětí Mateřské školy – Praha 8, Bojasova 1, z. s. (dále jen „Klub“)
2.   Sídlo: Bojasova 1242/1, Kobylisy, Praha 8, 182 00
3.   Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 8888.
4.   Identifikační číslo: 67982182
5.   Klub je právnickou osobou přeměněnou z občanského sdružení založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, je organizací nepolitickou a je založený na otevřeném a dobrovolném členství členů.
 
 
II. Cíle činnosti Klubu (účel Klubu)
§2
 
1.   Hlavní účelem Klubu je:
 
a) podpora žáků Mateřské školy - Praha 8, Bojasova 1 (dále jen „Školka“), s respektováním práv a zájmů dětí a výchovně vzdělávacích cílů Školky.
b)  podpora vzájemné spolupráce mezi rodiči a Školkou.
 
2.   K naplnění svého účelu Klub:
 
a)  jedná se Školkou, a to na základě partnerství a vzájemného respektování.
b)  podle možností poskytuje Školce finanční prostředky a jinou podpůrnou pomoc na materiální vybavení a na organizování školních i mimoškolních aktivit pro žáky.
c)   spolupracuje se Školkou v oblasti zlepšování provozu, prostředí Školky a jejího okolí.
d) napomáhá propagaci a reprezentaci Školky.
 
 
III. Členství - vznik a zánik, práva a povinnosti členů
§3  
Vznik členství
 
1.   Členství v Klubu se rozlišuje na:
 
a)  členství rodičů či zákonných zástupců dětí školy,
b)  členství jiných osob.
 
2.   Členem Klubu se stává rodič, případně zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje Školku, a souhlasí se stanovami Klubu.
 
 
 
3.   Členem Klubu se může stát každá fyzická (starší 18-ti let) nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami Klubu.
 
4.   Jako závazná přihláška člena slouží podpis rodiče, případně zákonného zástupce dítěte na „Přihlášce do Klubu“, kterým stvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s obsahem stanov Klubu.
 
5.   Jiné osoby jsou přijímány do Klubu na základě písemné přihlášky a o jejich přijetí rozhoduje Výbor Klubu. O tomto rozhodnutí se pořizuje zápis, který je dokladem o členství. Na jiné osoby, přijaté do Klubu, se nevztahuje placení členských příspěvků.
 
§4
Zánik členství v Klubu
 
1.   Členství zaniká:
 
a)  skončením docházky dítěte člena Klubu do Školky,
b)  doručením písemného sdělení člena Klubu o vystoupení předsedovi Klubu,
c)  vyloučením pro závažné porušení stanov Klubu,
d)  zánikem Klubu.
 
2.   Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků či jiných darů.
 
§5
Práva a povinnosti členů
 
1.   Člen má právo:
 
a)  podílet se aktivně dle svých možností na předmětu činnosti Klubu,
b)  účastnit se schůzí, volit a být volen do orgánů Klubu,
c)  obracet se na orgány Klubu s podněty a připomínkami k činnosti Klubu a Školky,
d)  být průběžně informován o připravovaných akcích Klubu a o jeho hospodaření.
 
2.   Člen má povinnost:
 
a)  dodržovat stanovy Klubu,
b)  svým jednáním nepoškozovat dobré jméno Klubu,
c)  plnit rozhodnutí a usnesení Členské schůze Klubu,
d)  svědomitě vykonávat funkce v orgánech Klubu,
e)  platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu.
 
 
IV. Orgány Klubu
§6
Všeobecná ustanovení o orgánech
 
1.   Orgány Klubu jsou:
 
a) Členská schůze
b) Výbor.
 
2.   Jedna osoba může vykonávat pouze jednu funkci.
 
§7
Členská schůze
 
1.   Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji všichni členové.
 
2.   Členská schůze se schází minimálně 1x ročně.
 
3.   Svolává ji Výbor ve spolupráci se Školkou. Termín, místo konání a program jednání musí být členům Klubu oznámen písemně nejpozději 14 dnů předem.
 
4.   Výbor musí svolat Členskou schůzi i tehdy, požádá-li o to alespoň třetina členů.
 
5.   Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 
6.   Každý člen má jeden hlas. Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
 
7.   Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se Klubu a jeho činnosti a to zejména:
 
a)  podává návrhy, podněty a připomínky k činnosti Klubu,
b)  schvaluje stanovy, nebo změnu stanov Klubu,
c)  projednává zprávu Výboru o činnosti a o hospodaření Klubu za uplynulý školní rok,
d)  rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich splatnosti, schvaluje rozpočet pro nastávající školní rok,
e)  volí a odvolává členy Výboru,
f)   navrhuje a schvaluje rozhodnutí zavazující Výbor,
g)  rozhoduje o zániku Klubu a majetkovém vypořádání.
 
8.   Jednání Členské schůze řídí předseda Klubu.
 
9.   O jednání Členské schůze se pořizuje zápis.
 
 
§8
Výbor
 
1.   Výbor je výkonným orgánem Klubu, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi.
 
2.   Výbor zejména:
 
a)  v období mezi Členskými schůzemi řídí a koordinuje veškerou činnost Klubu,
b)  plní usnesení Členské schůze,
c)   volí ze svých členů předsedu a hospodáře,
d)  svolává Členskou schůzi,
e)  ve spolupráci se Školkou připravuje a navrhuje první Členské schůzi ve školním roce ke schválení rozpočet a výši členského příspěvku do Klubu,
f)   rozhoduje o vyloučení člena z důvodu závažného porušení stanov Klubu.
 
3.   Výbor má osm členů.
 
4.  Funkční období výboru je 1 rok.
 
5.   Předseda:
 
a) řídí Výbor a odpovídá za jeho práci,
b) zastupuje Klub navenek a jedná za Klub ve všech věcech samostatně.
 
6. Hospodář:
 
a)  vede hospodaření Klubu a průběžně informuje Výbor o jeho stavu,
b)  Členské schůzi předkládá ke schválení vyúčtování za uplynulý školní rok,
c)  při zániku výkonu funkce předá hospodář veškeré materiály týkající se hospodaření Klubu předsedovi.
 
7.   Za spolek jedná výbor tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis předseda výboru.
8.   Ostatní členové Výboru mohou jednat jménem Klubu jen na základě zmocnění uděleného Výborem.
 
9.   Jednání Výboru se konají dle potřeby.
 
10. Výbor je usnášeníschopný pokud je přítomna nadpoloviční většina členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 
11.  O každém jednání se pořizuje zápis.
 
12. Výbor může přijmout usnesením svůj Jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti jeho členů, a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami.
 
13. Členství ve Výboru či výkon funkce zaniká:
 
a)  odvoláním,
b)  úmrtím,
c)  odstoupením,
d)  uplynutím funkčního období.
 
14. Členové Výboru vykonávají svou práci dobrovolně a bez nároku na odměnu.
 
 
V. Zásady hospodaření Klubu
§9
 
1.   Za hospodaření Klubu odpovídá Výbor.
 
2.   Majetek Klubu je tvořen příspěvky členů a finančními dary členů či jiných fyzických či právnických osob.
 
3.   Majetek Klubu lze použít pouze k účelům, které jsou v souladu s cíly a účelem činnosti Klubu uvedenými v jeho stanovách, a v souladu s rozpočtem schváleným Členskou schůzí.
 
4.   Peněžní prostředky Klubu jsou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu určeného Výborem.
 
 
VI. Zánik Klubu
§10

1.  Klub se zrušuje rozhodnutím Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.  Členská schůze zároveň s přijetím rozhodnutí o zrušení klubu ustanoví likvidátora, který provede majetkové vypořádání.
3.  Ustanovení o zániku Klubu se přiměřeně použijí i na sloučení s jiným spolkem.

Likvidační zůstatek rozdělí likvidátor dle rozhodnutí Členské schůze.
 
 
VII. Závěrečná ustanovení
§11
 
1.   Klub může na základě rozhodnutí Členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.
 
2.   Změna stanov ve formě úplného znění byla přijata Členskou schůzí konanou dne 15. 9. 2016.
 
3.   Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 
 
 
V Praze, dne 12. 9. 2016